Prihláška za člena DS

Tvoríme nové Slovensko

Týmto slobodne, dobrovoľne a z vlastnej vôle sa prihlasujem za člena Demokratickej strany.

Uznávam princípy, poslanie, historické ciele a výsledky Demokratickej strany a ako člen sa budem aktívne podieľať na jej činnosti a využívať všetky práva člena strany plniť si všetky povinnosti vyplývajúce zo stanov a programových cieľov Demokratickej strany.

Adresa
Kontaktné údaje
Vyplnením prihlášky udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (v rozsahu email, meno, priezvisko) prevádzkovateľom Demokratická strana a jej orgánom, prípadne sprostredkovateľom povereným v zmysle uvedeného zákona na spracúvanie osobných údajov, a to na účely spracovania žiadosti o členstvo, vytvorenia databázy podporovateľov a zasielania informácií o politickej strane a jej činnosti v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 10 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov, a to písomnou formou na adrese Račianska 69/B, 831 02 Bratislava alebo e-mailom na kancelaria@demokratickastrana.sk. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Vyhlasujem, že som si vedomý toho, že mnou uvedené údaje svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú uvedenému účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu.