Jarná deklarácia DS a demokraticky zmýšľajúcich občanov Slovenska

Tvoríme nové Slovensko

Kontinuita a tradícia Demokratickej strany (DS)

Demokratická strana priamo nadväzuje na hodnoty a činy Demokratickej strany a občianskych demokratov z rokov 1943-1948. 

Demokratické sily, vedené Demokratickou stranou a turčianskymi rodákmi Jánom Ursínym, Jozefom Lettrichom, Milanom Hodžom a ďalšími demokratmi, ako aj kresťanskými osobnosťami (Matej Josko, Vavro Šrobár, Ján Kempný, Miloš Bugár, Jozef Staško, Andrej Cvinček, komunista Gustáv Husák ai) sa v roku 1944-1945 zásadne pričinili o organizáciu Slovenského národného povstania, vznik odbojovej Slovenskej národnej rady (1. september 1944), porážku fašizmu a totalitného politického režimu Slovenského štátu.

Po potlačení Slovenského národného povstania boli hlavní občianski demokrati, ako politickí organizátori povstania, Ján Ursíny, Jozef Lettrich, Vavro Šrobár, Peter Zaťko, Jozef Šoltész, Ivan Štefánik v januári 1945 odsúdení ľudáckym režimom na trest smrti.

V minulosti dokázala Demokratická strana spojiť všetkých občianskych demokratov na Slovensku. Demokratická strana a demokratické sily v roku 1946 získali vo voľbách, v demokratických voľbách, až 70% hlasov a komunisti boli v roku 1946 na Slovensku totálne porazení. 

Komunisti (L. Holdoš, G. Husák, V. Široký ai.) v júni 1946 vypracovali presný plán obsahujúci 15 bodov na rozbitie Demokratickej strany a uchopenie moci do vlastných rúk.

V roku 1948 slovenskí komunisti, podporovaní českým komunistickým sovietizovaným vedením, hrubou silou, terorom, lžami a brutálnou diskreditáciou slovenských demokratov zlikvidovali občiansku demokraciu na Slovensku a prenasledovali predstaviteľov Demokratickej strany, ako aj demokratického protifašistického a protikomunistického odboja. 

jar je tu

Demokratická strana po roku 1989

Demokratická strana (DS) bola obnovená ihneď po páde komunizmu v decembri 1989.

V decembri roku 1989 sa vrátil z emigrácie jeden z čelných predstaviteľov a spoluzakladateľ Demokratickej strany (1944) Martin Kvetko a stal sa čestným predsedom obnovenej Demokratickej strany. DS pôsobila ako politická strana na Slovensku v rokoch 1989 – 2006, keď sa zlúčila so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou. Nová strana dostala názov Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.

Oficiálne Demokratická strana zanikla 13. februára 2006, kedy bola vymazaná z registra politických strán ministerstva vnútra. V čase zlúčenia s SDKÚ mala DS asi 1700 evidovaných členov.

Časť základne Demokratickej strany pod vedením Branislava Hochela a ľudí okolo neho, sa nestotožnila s fúziou s SDKÚ, a rozhodla sa založiť nový politický subjekt, ktorý mal pokračovať v odkaze občianskych demokratov a stavať na tradíciách pôvodnej Demokratickej strany z rokov 1945-1948.

K obdobiu odovzdávania kandidátnych listín do parlamentných volieb v roku 2006 ešte nový politický subjekt nebol zaregistrovaný, a tak jednotlivci prijali ponuku kandidovať na kandidátke Slobodného fóra. Subjekt bol neskôr zaregistrovaný pod názvom Demokratická strana Slovenska.

Republikový sneme 29. septembra 2007 rozhodol o návrate k historickému názvu Demokratická strana. Pod týmto názvom táto strana pôsobí naďalej na slovenskej politickej scéne ako mimoparlamentná strana.

Úžasný odkaz demokratov pre súčasnosť, inšpirácia a nádej pre súčasné Slovensko

Historická skúsenosť Demokratickej strany ukazuje, že občania Slovenska v pokojných časoch túžia po slobodnom, dôstojnom a kvalitnom živote, nemajú radi ani pravých ani ľavých extrémistov a že povahe a mentalite občanov Slovenska vyhovujú hodnoty, ktoré reprezentuje Demokratická strana.

Ľudia Demokratickej strany v roku 2019

Predsedom súčasnej Demokratickej strany je Ing. Michal Kravčík, PhD..Prvý Slovák, ktorý je držiteľom Goldmanovej enviromentálnej ceny. 

Predsedníctvo Demokratickej strany: https://www.demokratickastrana.org/sk/predsednictvo

Demokratická strana je dnes strana, ktorá je pokračovaním pôvodnej línie zrodu a pôsobenia Demokratickej strany po roku 1989 a nadväzujúca na demokratický odkaz strany z rokov 1945-1948.

Miesto Demokratickej strany v politickom systéme

Demokratická strana je v politickom systéme Slovenska stranou od stredu viac vpravo.

Demokratická strana presadzuje demokraciu bez prívlastkov (sociálna, kresťanská, ľudová, liberálna, národná atď.). Lebo demokracia prívlastky nepotrebuje. Každý prívlastok k pojmu  demokracia, skôr či neskôr, vedie k deformáciám demokracie. Každý prívlastok vychyľuje demokraciu, často až do extrémnych polôh. Demokracia buď je, alebo nie je.

Demokratická strana je stranou strednej vrstvy, stranou malých a stredných podnikateľov, farmárov, živnostníkov, stranou zamestnancov verejnej a štátnej správy, učiteľov, lekárov a pod.

Demokratická strana je stranou spolupráce a spájania, stranou integrácie a kooperácie a hľadania oblastí spolupráce s pravicovými i ľavicovými stranami pre dobro väčšiny občanov Slovenska.

Demokratická strana je stranou občianskych demokratov. Nie je a nikdy nebude predĺženou rukou oligarchov!

Hodnoty Demokratickej strany

Demokratická strana je pripravená spolupracovať so všetkými politickými stranami, ktoré uznávajú a presadzujú demokratické hodnoty, najmä:

 • sloboda (sloboda prejavu a zhromažďovania, slobodné voľby a pod.),
 • právny štát a rovnosť,
 • otvorenosť,
 • transparentnosť,
 • euroatlantická orientácia,
 • sociálna spravodlivosť,
 • rodina,
 • menšiny,
 • súkromné podnikanie a voľná súťaž,
 • hospodársky systém s obmedzenou účasťou štátu,
 • obrana v spolupráci v NATO,
 • disciplinárna a trestnoprávna zodpovednosť politikov, verejných činiteľov a verejne, činných osôb za využívanie verejných zdrojov,
 • životné prostredie, voda a ochrana prírody,
 • nízkouhlíkové a ekologické hospodárstvo,
 • ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva,
 • hospodársky pokrok,
 • nadväzovanie na domáce duchovné, národné a politické tradície.

Demokratická strana je strana kooperácie a integrácie

Demokratická strana chce vo fragmentovanom, rozháranom politickom systéme na Slovensku spolupracovať s občianskymi demokratickými, liberálnymi, kresťanskými aj pronárodne orientovanými stranami v takých smeroch, oblastiach a témach, ktoré viac zbližujú a menej rozdeľujú. Spolupráca dokáže zbližovať, nie rozdeľovať.

Demokratická strana na jednej strane odmieta centralizáciu moci a silný štát, no na strane druhej je rezervovaná voči neoliberálnej globalizácii, ktorá môže byť bezohľadná k ľuďom a životnému prostrediu, je sociálne nespravodlivá alebo ohrozuje udržateľnosť života a civilizácie.

Demokratická strana sa dištancuje od doterajšej predstieranej demokracie, pretože často išlo o jej karikatúru a zneužívanie demokracie na zakrývanie korupcie, nespravodlivosti a celkového rozkladu a ničenia morálneho zdravia spoločnosti a vzťahov medzi ľuďmi.

Demokratická strana sa zasadzuje za rovnosť ľudí pred zákonom  a štandardne spravodlivú spoločnosť. 

Demokratická strana vylučuje spoluprácu s neokomunistami, neofašistami a „recyklovanými“ skompromitovanými osobami, ktorí preskakujú zo strany do strany a sú hodnotovo neukotvení.

Demokratická strana vylučuje pokračovanie pôsobenia neokomunisticko-oligarchických síl, ktoré za posledné roky zdiskreditovali myšlienky a hodnoty štandardnej demokracie pričom konštatuje, že ostatné štandardné strany a hnutia sú často hodnotovo nečitateľné a len s ťažkosťami hľadajú svoje miesto v európskom politickom systéme.

Demokratická strana je strana vlastencov a presadzuje postavenie Slovenska v Európskej únii na princípe rovný s rovným.

Demokratická strana nesúhlasí s robením hrubých čiar za nezákonným konaním, podvodmi, korupčnými kauzami a nezákonnými činmi politikov, verejných činiteľov a verejne činných osôb.

všetko kvitne

Demokratická strana a Európa

Demokratická strana má v úmysle budovať na Slovensku demokraciu ako súčasť európskej demokracie, pevne zakotvenej v spoločných hodnotách mieru, slobody, solidarity a vzdelávania, pričom má ambíciu hrdo prezentovať svoju kultúru v budúcom svete.

Demokratická strana považuje za nevyhnutné energicky konať pri reforme Európskej únie a jej inštitúcií.

Prehodnotenú, reformovanú Európsku úniu vnímame ako rozhodujúci prínos pre národy Európy.

Demokratická strana chce Európu, ktorá bude spravodlivá, otvorená a dynamická, obdivovaná svetom pre svoju kultúru a hodnoty a rešpektovaná pre svoju politickú činnosť.

Demokratická strana chce v rámci Európskeho parlamentu hľadať spojencov v skupinách politických strán a získavať ich pre posilňovanie demokracie a prebudenie Európanov, pretože sen o zjednotenej Európe sa zdanlivo rozplýva a staré nočné mory fašizmu a nacionalizmu sa znovu objavujú.

Demokratická strana verí, že duch, ktorý oživili otcovia demokratickej Európy dvadsiateho storočia, bude zachovaný mladými generáciami 21. storočia.