Politická a inštitucionálna reforma štátu pre poctivosť, pracovitosť a tvorivosť

Tvoríme nové Slovensko

Účasť na voľbách sa musí zjednodušiť. Budeme iniciovať takú zmenu zákona, ktorá umožní realizáciu elektronických volieb na diaľku pri zachovaní ich tajnosti. Zvýšime úlohu referenda najmä v hlasovaní o regionálnych otázkach, znížime kvórum a kritéria pre jeho vyhlásenie pri dodržaní ústavných záruk občianskych slobôd.

Politický systém je kľúčový v riadení štátu. Náš politický systém je postavený na jednomandátovom obvode, ktorý posilňuje centrálne riadenie štátu. Toto má vážne dopady nie len skorumpovanosť verejných financií, ale to má vplyv až na demografický vývoj Slovenska.

Zastavíme trend vyľudňovania regiónov posilňovaním  zodpovednosti a kompetencií v regiónoch a to tým, že sa zmenia volebné zákony na všetkých úrovniach  politického systému štátu. V Národnej rade SR je potrebné posilniť vplyv prirodzených regiónov a na prirodzených regiónoch dosiahnuť vplyv lokálnych samospráv i komunít v strategických rozhodnutiach.

Podporujeme princíp prirodzených regiónov. Z neho vyplýva, že Slovensku stačí 80 poslancov. Poslancami NR SR sa stanú priamo župani (16 zákonodarcov) ďalší dvaja zástupcovia prirodzených regiónov (32 zákonodarcov) a 32 osobností Slovenska. Demokratická strana je otvorená aj alternatívne, ktoré budú vychádzať z princípu posilňovania regiónov na verejné politiky:

C.1. Národná samospráva

Alt. 1: 80 členný parlament

16 županov

32 poslancov  - zástupcov žúp – dvaja z každej župy

32 poslancov – zástupcov Slovenska – autority štátu

  1. Alt. 2: 80 členný parlament

16 županov

48 poslancov za župy

16 poslancov za SK

  1. Líder na zostavovanie Vlády vzniká dohodou poslaneckej väčšiny

C.2. Regionálna samospráva

  1. 16 prirodzených regiónov (pôvodné župy)
   1. Župan, ktorý sa stáva aj poslancom NR SR
   2. Poslanecký zbor – dve komory
    1. 1. komora – starostovia mikroregiónov
    2. 2. komora – zvolení poslanci za mikroregióny

Regionálna samospráva

 

C.3. Lokálna samospráva

  1. Prirodzený mikroregión s počtom obyvateľov 7-12 tisíc
   1. Starosta
   2. Poslanci za obce – jeden poslanec na 500 obyvateľov, počet poslancov 14-24 poslancov

Lokálna samospráva 

Na úrovni miest a obcí potrebujeme ozdraviť vitalitu, kompetencie a schopnosť riadiť prirodzené mikroregióny s adekvátnou kompetenciou, ktorú v súčasnosti zabezpečuje zbyrokratizovaný štát.

Z toho vyplýva, že na úrovni štátu budeme mať cca 500 lokálnych samospráv, z doterajších 2861. Jedna lokálna samospráva by bola na úrovni mikroregiónu o počte obyvateľov 7-12 tisíc obyvateľov.  

 

C.4. Inštitucionálna reforma štátu.  

Máme prebujnený, málo funkčný a zbyrokratizovaný štátny aparát, v ktorom pracuje viac ako 340 tisíc štátnych úradníkov. V počtom obyvateľov rovnaké a rozlohou 6 krát väčšie Fínsko má o polovicu menej štátny aparát.

Ďalším vážnym problémom je, že kompetencie rezortov sú vo vzájomnom konflikte záujmov a to vedie ku rozhodnutiam, ktoré uprednostňujú komerčné záujmy na úkor ochrany prírodného, historického i kultúrne dedičstva v rezortoch.

Napríklad rezort životného prostredia má v kompetencii ochranné i komerčné funkcie vody. Výsledkom je dlhodobé zhoršovanie kvality vody. To sa týka aj rezortu pôdohospodárstva. Výsledkom je strata úrodnosti pôdy cca o 80% za ostatných 80 rokov. Preto Slovensko potrebuje reformu rezortov, ktoré budú funkčné, afektívne a ich rozhodnutia nebudú vo vzájomnom konflikte.

DS bude presadzovať integrovanú ochranu prírodných zdrojov, ako najvyššiu prioritu pre zachovanie trvalej udržateľnosti. Komerčné aktivity vo využívaní prírodných zdrojov patria do rezortu ekonomiky.

Inštitucionálna deformácia je aj v kategórii ekonomiky. Starostlivosť o nezamestnaných je v kompetencii sociálneho rezortu, no vytváranie pracovných príležitostí je kategória ekonomická. To znamená, kategória nezamestnanosť je  sociálny prípad, čím rezort ekonomiky (hospodárstva) nie je motivovaný generovať pracovné príležitostí.  

Kategóriu vzdelávanie je v rezorte školstva. Zo samotného názvu vyplýva, že rezort školstva je o budovách a investíciách do nich a nie o vzdelávaní a žiak či študent je až na chvoste záujmu rezortu školstva. Do kategórie vzdelávania patrí kultúra i základný výskum, preto Demokratická strana bude integrovať vzdelávanie, kultúru i základný výskum dohromady a dať tomu novú kvalitu na integrovanom princípe.

Centrálne plánovanie ako dedičstvo „demokratického centralizmu“ z obdobia socializmu naďalej gniavi Slovensko a ubíja perspektívu, preto Slovensko potrebuje systémovú inštitucionálnu reformu minimálne v tejto oblasti:    

 • Národná úroveň
  • Zriadiť rezort ochrany a obnovy prírodných zdrojov (časť rezortu životného prostredia, časť rezortu pôdohospodárstva)
  • Zriadiť rezort ochrany zdravia a sociálnej bezpečnosti (rezort zdravotníctva a časť rezortu práce a soc. vecí)
  • Zriadiť rezort hospodárstva a práce (rezort hospodárstva a časť rezortu práce a sociálnych vecí)
  • Zriadiť rezort vzdelávania a kultúry
 • Regionálna úroveň
  • Všetky regionálne inštitúcie pod regionálne samosprávy
 • Znížiť počet právnych noriem a obmedzení
 • Zefektívniť štátny aparát – špičkoví odborníci, ktorí nie sú na prerozdeľovanie peňazí daňových poplatníkov, ale na tvorbu legislatívy

 

Reforma fungovania inštitúcií podľa DS bude o efektívnych kompetenciách inštitúcií, ktoré dajú príležitosť špičkovým ľuďom, ktorých hlavná činnosť bude spočívať v tvorbe modernej, vysoko efektívne legislatívy.

Tá bude vytvárať podmienky, aby sa v štáte poctivo pracovalo a nekradlo, aby v štáte bolo každému jasné, že žiť a pracovať poctivo, znamená byť spokojný vo svojou prácou a byť za to dobre a spravodlivo odmeňovaný.

Oslobodíme prácu. Zjednodušíme pravidlá pre prijímanie a prepúšťanie zamestnancov po vzore Dánska. V pracovných zmluvách sa bude uvádzať len super hrubá mzda, odvody sa budú platiť vo forme dane jednou sumou – ich prerozdelenie zabezpečí Sociálna poisťovňa. Zrušíme daň z príjmu vo výške minimálnej mzdy pre všetky druhy príjmov.

C.5.    Budeme bojovať s byrokratickými nezmyslami a zrušíme úrady, ktoré sú                             

ich gestorom.

Uvoľnené kapacitám ponúkneme príležitosť pracovať na programoch obnovy krajiny, aby sme umožnili tvorbe bohatstva a alternatívnej tvorbe dôchodkových úspor, zakladanie nových spoločností. Ich financovanie na trhu rozšírime o oslobodenie dane z kapitálu na všetky verejné spoločnosti. Vytvoríme slovenskú elektronickú identitu pre nerezidentov a umožníme im virtuálne osídľovanie.

Povinnosti štátu nebudeme presúvať na podniky. Dotácia cestovného ruchu sa nemôže diať cez náklady iných zamestnávateľov. Povinnosť zabezpečiť stravu nahradí nezdaniteľné minimum v dani zo mzdy. Prijmeme účinné opatrenia na zvýšenie mobility pracovnej sily s motiváciou ľudí zmysluplne cestovať.

Odborom vrátime ich účel a to kolektívne zastupovanie zamestnancov voči zamestnávateľom. Nie sme fašistický štát, aby sme podporovali Musolíniho tripartitu. Zrušíme kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a ich záväznosť. Práca je tovar. O jej cene má rozhodovať dohoda práce s príjemcom práce.

Zameriame sa na dlhodobo nezamestnaných a uľahčenie ich zamestnávania na zmysluplnej spoločenský potrebnej práce, ktorá prináša hodnoty pre spoločnosť (ochrana pred povodňami, suchom.

Posilníme právnu istotu a zamedzíme vydieraniu podnikateľov zo strany nečestných úradníkov zneužívajúcich svoju moc. O väčších sankciách nebude môcť rozhodovať kontrolujúci, ale vždy nezávislý orgán, na ktorý podá kontrolujúci podnet a ktorý umožní kontrolovanému obhajobu.

 

C.6. Úloha regiónov a miest porastie

Na úrovni regiónov prinavrátime prirodzenú autoritu regionálnym samosprávam, ktoré sa historický osvedčili a posilníme kompetencie, ktoré v súčasnosti zabezpečuje zbyrokratizovaný štátny aparát.

Regióny si majú konkurovať. Zvýšime podiel miest na blahobyte, ktorý sa vytvorí na ich území. Politickou reformou štátu dosiahneme väčšie slovo i zodpovednosť pri proporcionálnom rozhodovaní o verejných financiách.

Zároveň znížime počet samosprávnych celkov, najmä na najnižšej úrovni, kde obce minú namiesto rozvoja všetky svoje zdroje na platy zopár svojich predstaviteľov. Tu dosiahneme zásadnú vyššiu kvalitu služieb v prospech občanov, aby mikroregióny žili a prosperovali.

C.7. Školstvo sa musí vrátiť k ekonomickej realite na princípe „byť vzdelaný sa

       oplatí“

Odstránime rovnostárstvo, spoločnosť posúva múdrosť a pracovitosť. To dostane príležitosti na rozvoj. Naštartujeme celospoločenskú diskusiu o úrovni i formách vzdelávania. Školy sú musia konkurovať a rodič má právo si vyberať najkvalitnejšie vzdelanie pre svoje detí.

Na úrovni lokálnych samospráv podporíme súťaživosť škôl v kvalite vzdelávania. Na každé dieťa rodič dostane vzdelávací poukaz, ktorý doručí škole, ktorú si vyberie pre vzdelávanie svojho dieťaťa. Najúspešnejšie školy budú bonifikované. Kvalita učiteľov, jeho spoločenské postavenie i ohodnotenie sa bude odvíjať od prirodzenej autority, nie od formálnych certifikátov.

Osnovy a známkovanie nahradíme jednotným katalógom vedomostí pre vedecké a spoločenské disciplíny a jednotným systémom testovania. Viac matematiky, techniky, informačnej techniky, ekonomickej vedy, základov podnikania, menej memorovania a vetného rozboru a štúrovskej mytológie. Viac rozmýšľania a kritického myslenia.

Vysoké školy budú spoplatnené, s výrazným systémom štipendií a pôžičkovej politiky štátu.

C.8. Vnútorná bezpečnosť

Slovensko nevykladá efektívne zdroje na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti. Zamestnávame zbytočne veľa kvalifikovanej sily v polícii. Do polície vnesieme modernosť, prostriedky umelej inteligencie a prirodzené pôsobenie a vplyv na bezpečnosť v komunitách.

Zameriame sa na hospodársku kriminalitu, poškodzovanie trhovej súťaže a čestnosť pri správe zvereného majetku. Kriminalita bielych golierov nesmie poškodzovať našu krajinu viac ako drobné krádeže.

Budeme pôsobiť preventívne, s dôrazom na sebaobranu pred podvodmi. Pri doprave presadíme kamerový záznam vyhotovený účastníkmi za dôkazný prostriedok.

Postihovať budeme hlavne agresívnu a bezohľadnú jazdu, chovanie vodičov v miestach, kde môže dôjsť k stretu s chodcami a špeciálne deťmi. Zvýšene budeme presadzovať využitie objektívnej zodpovednosti.

C.9. Ochrana práv občanov

DS bude vždy vychádzať zo zlatých pravidiel slobody: Sloboda jednotlivca končí tam, kde začína sloboda iného. Chovaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni chovali k tebe. Ochrana práva občana je základnou povinnosťou štátu.

Ponúkame súdnictvo a prokuratúru, v ktorej ochrana obete je najvyššou prioritou. Sprísnime postavenie obvineného. Presadíme trestnosť zneužitia práva voči občanovi a prekrúcania zákona v neprospech občana. Súdnictvo musí byť nezávislé na politikoch, ale nie na zákone a dobrom mrave, preto posilníme vplyv verejnosti na kvalitu rozhodovania v súdnistve.

C.10. Zahraničná politika a obrana

Demokratická strana využije všetky nástroje zahraničnej politiky na získanie vplyvu Slovenska na kvalitu medzinárodnej bezpečnostnej politiky. Využijeme originálne riešenia zo Slovenska pre zvýšenie bezpečnosti Európy i sveta, zníženie imigrácie do Európy a zvýšenie bezpečnosti v rizikových regiónoch sveta.

Ponúkneme chudobným regiónom sveta rozvojové programy transférom vedomosti a technologických riešení zo Slovenska, ktoré umožnia v chudobných regiónoch sveta, aby sa im obnovila voda vo vysušených potokoch a riekach, v ktorých im vyrastie ryba. Zasadne sme proti tomu, aby Slovensko i Európa rozdávala ryby i udice na chytanie rýb.

Vážime si členstvo v Európskej únii, ako mieste presadzovaniu nášho spoločného záujmu, NATO, ako dosiaľ najefektívnejšieho a najúspešnejšieho systému kolektívnej obrany slobodných a demokratických krajín.

Voči týmto zoskupeniam je alternatívou podlizovanie sa diktátorom, rozsiahle ústupky a otroctvo, aj keď zopár jednotlivcom môže priniesť osobné obohatenie, ktorú neakceptujeme.

Budeme súčasťou vysokošpecializovanej armády ozbrojených síl NATO. Na dosiahnutie efektivity využijeme zdieľanie systémov a spoluprácu. Naše priority:

 • ochrana suverenity vzdušného priestoru,
 • ochrana strategických objektov proti teroristickým hrozbám,
 • schopnosť globálneho nasadenia vybraných jednotiek v rámci koaličných síl,
 • kybernetická bezpečnosť dátových zdrojov,
 • zvyšovanie odolnosti občanov voči hrozbám hybridnej vojny,
 • schopnosť zásahov pri lokálnych hrozbách a prírodných katastrofách.

 

Politická a inštitucionálna reforma štátu podľa Demokratickej strany nie je samoúčelná, ale hlavne nato, aby ľudia na ktorejkoľvek úrovni dostávali príležitosť rozvíjať také ekonomické činnosti, ktoré sú v záujme potreby chrániť prírodné, kultúrne i historické dedičstvo Slovenska na všetkých úrovniach krajiny.

Získaním dôvery Demokratická strana využije pracovitosť, tvorivosť  a poctivosť občanov Slovenska pre trvalo udržateľný rozvoj štátu a pre bezpečnosť všetkých občanov Slovenska bez náboženskej, etnickej, ideologickej a kultúrnej neznášanlivosti.