Zásady Modrej ekonomiky podľa DS

Tvoríme nové Slovensko

Aby sme dostali Slovensko zo závozu na cestu prosperity, presadíme do hospodárskeho systému štátu zásady Modrej ekonomiky. Na to potrebujeme obnoviť zdevastovanú krajinu. Ak získame mandát od voličov, na to aby sme presadili do praxe Modrú ekonomiku, potrebujeme v prvom volebnom období urgentne zabezpečiť :

 

  1. Verejnú politiku rozvinúť nie na princípe rozdávania rýb, ani nie na rozdávaní nástrojov na chytanie rýb, ale na vytvorení takej verejnej politiky, v ktorej Slovenské prírodné zdroje nevyschnú a dokážu sa permanentne regenerovať (voda, pôda, lesy, biodiverzita, klíma)

 

  1. Verejnú politiku pre podporu podnikania rozvinúť tak, aby všetci ľudia, ktorí budú podnikať a rozvíjať podnikanie boli motivovaní čestne a poctivo bohatnúť zo svojej práce

 

  1. Verejnú politiku pre vzdelanie a zdravie rozvinúť do takej atmosféry v štáte, že byť vzdelaný a zdravý sa oplatí. Naša perspektíva a budúcnosť je postavená na pracovitosti a tvorivosti a nie na kradnutí a intrigách

 

  1. Verejnú politiku pre sociálnu bezpečnosť rozvinúť na vytváraní podmienok, aby všetci sociálne znevýhodnení, zdravotne, mentálne a vekom hendikepovaní mali dôstojný život na Slovensku

 

Zásady Modrej ekonomiky podľa DS

 

Preto chceme, aby nasledujúce volebné obdobie bolo obdobím, v ktorom spolu urobíme zo SLOVENSKA štát, v ktorom budeme zodpovedne tvoriť a zdravo  troviť.

Chceme účinne reagovať na každodenné potreby ľudí vytvárajúcich hodnoty a tých, ktorí sú odkázaní na pomoc. Chceme zapájať občanov do aktívnej správy vecí verejných prostredníctvom verejných hlasovaní o prioritách verejných investícií.

Chceme, aby na Slovensku vládla atmosféra rozvoja v prospech verejného blaha nás všetkých, aby sa posilňovala sociálna súdržnosť, aby sme spokojne žili v zdravom prostredí, radovali sa z neho a boli vzorom pre susedov, regióny, Európu i svet. Len tak sa nám vrátia ľudia na Slovensko. Len pri takej politike sa nám vrátia ľudia, ktorí zo Slovenska sklamaní emigrovali.

Preto potrebujeme urobiť politickú i inštitucionálnu reformu štátu, aby do verejných funkcií sa dostávali ľudia, ktorí chcú pre Slovensko pracovať a nie ho vykrádať. Potrebujeme z verejných inštitúcií štátu urobiť moderné pracoviska, ktoré budú motivovaní pracovať pre Slovensko.

Celý Program DS stojí na štyroch pilieroch:

  1. Obnovená krajina pre čistú vodu, zdravé potraviny a bezpečnú klímu
  2. Zdravie a sociálna bezpečnosť pre všetkých
  3. Politická a inštitucionálna reforma štátu pre poctivosť, pracovitosť a tvorivosť
  4. Zodpovední ľudia, spokojné komunity, prosperujúce regióny, moderný štát