Zodpovední ľudia, spokojné komunity, prosperujúce regióny, moderný štát

Tvoríme nové Slovensko

Podporíme rozvoj multisektorových partnerstiev medzi samosprávami, odborníkmi, podnikateľmi a občianskym sektorom, aby každý dobrý nápad, ktorý pomôže Slovensku lacnejšie, efektívnejšie a v prospech občanov dostal príležitosť. Toto je cesta pre LEPŠIE a MODERNÉ SLOVENSKO so zodpovednými ľuďmi, spokojnými komunitami, prosperujúcimi regiónmi a moderným štátom je nosný bod, ako posilňovať regionálnu politiku a dať ľuďom prácu :

D.1.   ZDRAVÁ KLÍMA, ČISTÁ VODA,

D.2.   OBNOVA PRÍRODNÉHO, KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO

DEDIČSTVA

D.3.   ZDRAVÉ POTRAVINY, ZDRAVÍ ĽUDIA

D.4.   PODPORA LOKÁLNEJ EKONOMIKY

D.5.   ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

 

dEMOKRATICKÁ STRANA PONúKA 5 X 4 PRÍLEŽITOSTÍ PRE prosperujúce regióny

D.1. ZDRAVÁ KLÍMA, ČISTÁ VODA

D.1.1. Modré mestá a obce

Demokratická strana presadí inovatívne riešenia obnovy zdravej klímy miest a obcí, aby sa v mestách a obciach na celom Slovensku zlepšila kvalita života, aby sme mali čistejší vzduch i aby sa nám a budúcim generáciám lepšie dýchalo. Taktiež, aby zásadným spôsobom klesol výskyt astmatických ochorení a chorôb dýchacích ciest, a aby sa mestá i obce nevysušovali a neprehrievali. Obyvatelia miest Slovenska ušetria milióny eur ročne, ktoré teraz platíme za odkanalizovanie dažďovej vody. Znížime náklady na čistenie odpadových vôd. Programom sa vytvorí 5 000 pracovných príležitostí.

 

D.1.2. Odstránime ekologickú zadlženosť celého vidieka

Podporíme riešenia, ktoré znížia investičné i prevádzkové náklady na čistenie odpadových vôd a zároveň podporíme produkciu biomasy prostredníctvom obecných a individuálnych koreňových alebo iných čističiek odpadových vôd. S tým súvisí podpora produkcie biomasy na energetické využitie v lokálnych energetických zdrojoch. Zároveň sa zníži tlak na nekontrolovaný výrub dreva v lesoch. Program vygeneruje viac ako 5 000 pracovných príležitostí pri realizácii a stovky pracovných príležitostí pri prevádzke koreňových čističiek.

D.1.3. Rieky Slovenska sú naša spoločná budúcnosť

Zavedením komplexného integrovaného programu RIEKY – SPOLOČNÁ BUDÚCNOSŤ na celom Slovensku odstránime povodňové riziká, riziká zo sucha i ozdravíme klímu. Tým zabezpečíme permanentný dostatok vody pre ľudí, prírodu, potraviny i zdravú klímu.  Programom vytvoríme 10 000 pracovných príležitostí.

Program trvalo udržateľne zabezpečí tisíce sekundových litrov vody pre ľudí, poľnohospodárske plodiny, prírodu i zdravú klímu na celom Slovensku i možný potenciálny zdroj pre export vody do zahraničia, ktorý zabezpečí príjmy pre naše obce a mestá. Tým sa ušetrí z verejných zdrojov stovky za viac ako 2 mld. € na budovaní nových vodných zdrojov. Tieto peniaze, ktoré vodohospodári plánujú využijeme na lepšie školstvo, zdravotníctvo i sociálnu starostlivosť

D.1.4. Modré parky

Na doteraz vybudovaných nádržiach Slovenska podporíme vznik MODRˇYCH PARKOV. Zastavíme transport komunálneho odpadu a sedimentov do vodných nádrží. Tým sa obnoví kvalita vôd a podporí sa infraštruktúra cestovného ruchu a všetkým nádržiam sa prinavráti zašla sláva s vytvorením 5 000 pracovných príležitostí pri revitalizácii nádrží a stoviek pracovných príležitostí pri jej využívaní.

 

Zodpovední ľudia, spokojné komunity 

 

D.2. OBNOVA PRÍRODNÉHO, KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO

       DEDIČSTVA

D.2.1. Obnova hradov, kaštieľov a iných historických pamiatok

Zanedbaná infraštruktúra hradov ako unikátneho historického a kultúrneho dedičstva Slovenska potrebuje novú perspektívu. Podporíme obnovu hradov, kaštieľov a iných historických pamiatok s pečaťou spoločnej vízie pod názvom V MINULOSTI JE NAŠA BUDÚCNOSŤ. To vytvorí viac ako 5 000 pracovných príležitostí.

 

prosperujúce regióny, moderný štát

 

D.2.2. Tatry pre ľudí

Jeden z našich najkrajších národných parkov, národný park Vysoké Tatry, je permanentne ohrozovaný živelnými pohromami a zaslúži si špeciálnu podporu od štátu i širokej verejnosti. Preto podporíme trvalo udržateľný rozvoj Vysokých Tatier programom TATRY PRE ĽUDÍ. Ten bude zameraný na rozvoj eko-inovatívnych riešení pri ochrane a obnove tatranskej prírody ako klenotu Karpatského prírodného dedičstva. Týmto programom sa v regióne Tatier vytvorí viac ako 1 000 pracovných príležitostí.

D.2.3. Regióny BEZ perspektívy

Je najvyšší čas obnoviť ekologické funkcie priemyslom poškodenej krajiny vo všetkých regiónoch (Strážske - Humenné, Jelšava – Lubeník, Krompachy – Rudňany), kde sa za niekoľko desaťročí napáchali najväčšie ekologické škody nielen na prírode, ale aj na ľuďoch. Revitalizačným programom sa vytvorí viac ako 3 000 pracovných príležitostí.

D.2.4. Slovenská cyklomagistrála

Iniciujeme vznik SLOVENSKEJ CYKLOMAGISTRÁLY, ktorá prepojí historické regióny  Slovenska a ponúkne aktívnu formu oddychu a rekreácie s využitím kultúrneho, historického i prírodného dedičstva REGIÓNOV SLOVENSKA. Podľa možností bude. Za týmto účelom bude Program PROGRAM aktívne podporovať a spájať samosprávy s cieľom vytvárať lokálne pracovné príležitosti nielen v segmente služieb, ale aj v podpore umeleckých remeselných výrobkov – tie sa stanú súčasťou infraštruktúry Slovenského kultúrneho dedičstva. Týmto programom sa na Slovensku vytvorí viac ako 2 000 pracovných príležitostí.

D.3. ZDRAVÉ POTRAVINY, ZDRAVÍ ĽUDIA

D.3.1. Slovensko – Regióny vlastných a zdravých potravín

Podporíme zakladanie ekologických fariem vo všetkých kútoch Slovenska, aby sa Slovensko stalo v produkcii vlastných a ekologicky čistých a zdravých potravín lídrom v strednej Európe. Podpora zakladania rodinných a obecných agrofariem, vodných fariem a rybníkov, chovu včiel i obnovy úrodnosti pôdy vygeneruje približne 5 000 pracovných príležitostí.

D.3.2. Ekopotravinárstvo

Na celom Slovensku budeme intenzívne podporovať lokálne farmárske trhy rozložené tak, aby všetci obyvatelia mali rovnaký prístup ku kvalitným domácim produktom. Cieľom je podporovať zdravú výživu ako súčasť zdravého štýlu života. To vytvorí viac ako 5 000 pracovných príležitostí na celom Slovensku.

D.3.3. Podpora a rozvoj kúpeľníctva

Slovensko je hydrogeologickým unikátom s množstvom termálnych i minerálnych vôd. Toto prírodné dedičstvo si treba nielen chrániť, ale aj v prospech rozvoja kraja zveľaďovať ako súčasť štýlu života a zdravia. Prioritou bude podpora obnovy zanedbaných kúpeľov na celom Slovensku. To vytvorí približne 5 000 pracovných príležitostí.

D.3.4. Slovensko – vodný raj Európy

Obnovíme vodný režim všetkých regiónov, aby sme zastavili ich vysušovanie a devastáciu. Tým dáme STOP šíreniu púští v Strednej Európe, ozdravíme nielen prostredie a ekonomickú prosperitu, ale tiež znížime výskyt astmatických a alergických ochorení. Ukážeme Európe i svetu, ako komplexne riešiť klimatické zmeny s potrebami zdravej krajiny a vitálnej zdravej spoločnosti.

D.4. PODPORA LOKÁLNEJ EKONOMIKY

D.4.1. Rozvoj lokálnej ekonomiky

Budúcnosť regiónov Slovenska je v pracovitosti domácich ľudí a nie v zahraničných investíciách. Budeme podporovať slovenské startupy. Podporíme rodinné podnikanie a zakladanie malých rodinných podnikov vo všetkých kútoch Slovenska, ktoré budú založené na využívaní miestnych prírodných a technologických zdrojov i ľudskom potenciáli, aby aj okrajové regióny žili a nie živorili. Zo zahraničných investícií podporíme tie, ktoré budú mať prínos pre región a nebudú iba využívať dotácie a lacnú pracovnú silu. To vytvorí viac ako 10 000 pracovných príležitostí.

D.4.2. Európsky technologický veľtrh

Na podporu lokálnej ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou, rozvoja inovatívnych produktov podporíme založenie EURÓPSKEHO TECHNOLOGICKÉHO VEĽTRHU s medzinárodnou pôsobnosťou. Ten bude prezentovať tvorivosť, inovatívnosť, originalitu i pracovitosť ľudí Slovenska. To vytvorí ďalšie pracovné príležitostí.

D.4.3. Romagenda v 21. storočí

Zabezpečíme pracovné príležitosti na obnove poškodenej krajiny pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Marginalizovaní obyvatelia Slovenska v chudobných regiónoch dostanú príležitosť zmysluplne pracovať na adekvátnej úrovni a nie teoretické vzdelávať na báze virtuálnej ekonomiky.

Príležitosť pre marginalizované skupiny je dať im možnosť pracovať na zmysluplných programoch, ktoré prinášajú viditeľný úžitok pre spoločnosť, vrátane ich začlenenie do aktívneho života. V každej obci, v ktorej sú marginalizované skupiny a ktorých starostovia a občania prejavia ochotu spolupracovať, vytvoríme podmienky pre vznik minimálne 10 pracovných príležitostí na obnove poškodenej krajiny, ako základného predpokladu prevencie pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou. Takýmto spôsobom sa dá zabezpečiť práca viac ako 20 000 nezamestnaným Rómom. Zároveň vytvoríme podmienky na zlepšovanie podmienok vzdelania i bývania pre Rómov. 

D.5. ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

D.5.1. Otvorená verejná samospráva

Budeme presadzovať zapájanie sa občanov do aktívnej správy vecí verejných hlasovaniami o využití časti prostriedkov určených pre ich obec/mesto/župa (participatívny rozpočet). Zabezpečíme zverejňovanie informácií o zámeroch a praktikách záujmových podnikateľských aj nepodnikateľských skupín v konfrontácii s názormi obhajujúcimi trvalú udržateľnosť zdravej krajiny a zdravia občanov.

D.5.2. Otvorená škola

Vhodným vzdelávaním na školách budeme podporovať generáciu mladých ľudí k aktívnemu vzťahu k verejnému a komunitnému životu, k tvorbe, invencii a zodpovednosti za svoju rodinu, komunitu, mesto i región. Tiež k ochote plnohodnotne rozvíjať, chrániť i využívať svoje prírodné, kultúrne i historické dedičstvo a viesť plnohodnotný rodinný život. Školám prinavrátime aktívny spoločenský život v komunikácii s rodičmi i seniormi. Cieľom je zvýšiť kultúru vzťahu k svojmu okoliu a prostrediu. Kultúrni a vzdelaní ľudia sa dokážu trvale starať o svoju krajinu.

 

D.5.3. Otvorená sociálna starostlivosť

Podporíme zapojenie sa sociálne izolovaných chudobných ľudí do aktívneho spoločenského života. Podporíme zamestnávanie sociálne znevýhodnených ľudí. Podporíme spolkovú činnosť a rozvíjanie tolerantných sociálnych vzťahov po celom Slovensku.

D.5.4. Otvorená kultúra

Rôznorodosť, neopakovateľnosť štýlu života, stravovania, obliekania, bývania, slova i písma neoddeliteľne patrí k Slovensku. Vysychanie tohto kultúrneho prameňa nie len zastavíme, ale aj obnovíme :

  1. podporou miest a obcí, ktoré budú viac tvoriť a menej troviť,
  2. podporou spoločensky otvorených, tolerantných a solidárnych ľudí zodpovedných za svoje sociálne, kultúrne, environmentálne i ekonomické prostredie,
  3. vytváraním atmosféry v komunitách, že poctivá práca je cnosť,
  4. podporou prirodzených regiónov Slovenska – tým im dáme punc originality a kultúrnej zrelosti, kde tolerancia, aktívne a zodpovedné spolužitie všetkých národností, etnických a vekových skupín prinesú novú kvalitu v spolunažívaní.

 

Program 5X4 PRÍLEŽÍTOSTÍ PRE MODERNÉ SLOVENSKO je ponukou pre spokojných ľudí v regiónoch, aby si obhájili vlastnú dôstojnosť obnovou vlastnej dedovizne pre seba i budúce generácie.

Demokratická strana verí, že ak má tento PROGRAM hodnotu, ľudia si ho obhája pred sebou samými, svojimi priateľmi, známymi i neznámymi ľuďmi. Nech nás na tejto ceste sprevádza pokora a odhodlanie prinášať novú politickú kultúru, radosť zo života, toleranciu, solidaritu i vzájomné porozumenie pre náš spoločný život na prosperujúcom a zdravom Slovensku.

 

Toto je pozvánka Demokratickej strany všetkým ľuďom dobrej vôle, pracovitosti, čestnosti, spravodlivosti i húževnatosti rozvíjať moderný štát, v ktorom vládne poctivosť, pracovitosť i tvorivosť a kde žijú ľudia s poctivými úmyslami. Poďte ľudia pracovať na našej budúcnosti, aby sme žili svoj sen i dali naším deťom perspektívu bezpečného domova